Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Disclaimer

1. Algemeen

Het gebruik van de website www.triodosvooradviseurs.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Met het gebruik van deze site aanvaardt u deze voorwaarden. De inhoud van deze website is samengesteld door Triodos Investment Management BV. Triodos Investment Management is gevestigd aan de Utrechtseweg 60, Zeist (Postbus 55, 3700 AB te Zeist) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 30170072. Triodos Investment Management BV heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Triodos Investment Management BV is een 100% dochteronderneming van Triodos Bank NV. Hierna gezamenlijk ook te noemen ‘Triodos’. Triodos Bank NV is gevestigd aan de Nieuweroordweg 1, Zeist (Postbus 55, 3700 AB te Zeist), Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 30062415. Triodos Bank NV is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten, Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Triodos Groenfonds, Triodos Vastgoedfonds, Triodos Cultuurfonds, Triodos Sustainable Pioneer Fund, Triodos Sustainable Bond Fund, Triodos Sustainable Equity Fund, Triodos Sustainable Mixed Fund en Triodos Renewables Europe Fund zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

2. Lokale juridische en commerciële restricties, US Persons

Triodos garandeert niet en wil evenmin de indruk wekken dat het gebruik van het op deze website aanwezige materiaal in elke jurisdictie is toegestaan of dat de transacties, producten, diensten of instrumenten die op de site besproken worden op iedere locatie beschikbaar zijn of dat het aanbieden daarvan is toegestaan. Gebruikers van deze site zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet- en regelgeving. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele adviseurs volgens de Wet op het financiële toezicht of voor personen die bevoegd zijn dergelijke informatie te ontvangen onder andere van toepassing zijnde wetten. Deze  website bevat geen aanbod tot koop of verkoop van effecten, of andere financiële producten of diensten, in het bijzonder waar het handelingen betreft met betrekking tot personen in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wetgeving niet geoorloofd is. Deze website is niet bedoeld om de gebruiker specifiek beleggingsadvies te verstrekken, of een advies op financieel, fiscaal of juridisch gebied. Het aanbieden, verkopen en/of distribueren van de producten en diensten zoals beschreven op deze website is niet gericht tot personen in jurisdicties waar het aanbieden, verkopen en/of distribueren van dergelijke producten of diensten wettelijk niet is toegestaan, waaronder de Verenigde Staten van Amerika (VS). Als u een product of dienst van Triodos Bank NV wilt afnemen, dient u Triodos Bank NV in te lichten als u als US Person aangemerkt kan worden, dan wel als de wetgeving van het land waar u woonachtig bent, het afnemen van deze producten of diensten van Triodos Bank NV niet toelaat. De inhoud van deze website kan niet worden aangemerkt als een aanbod of uitnodiging voor US Persons om effecten te verwerven of te verkopen of enig ander bankproduct of bankservice af te nemen. De effectendienstverlening, waaronder ook begrepen de advisering daarover, zoals beschreven op deze site, is niet bedoeld voor US Persons. Een ‘US Person’ wordt gedefinieerd als een natuurlijke persoon, die woonachtig is c.q. gedurende langere tijd verblijft in de VS en/of elke (juridische) entiteit of organisatie, die is georganiseerd in de VS of volgens de wetgeving van dit land is opgericht. VS staatsburgers (US Citizens), die woonachtig zijn buiten de VS kunnen onder omstandigheden ook worden aangemerkt als ‘US Person’.

3. Externe links

Links naar andere websites dan de website van Triodos dienen uitsluitend het gemak van de gebruiker. Triodos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze websites.

4. Beperking van aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Triodos desalniettemin geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van deze website of de inhoud daarvan. Triodos garandeert het ononderbroken of foutloze functioneren van deze site niet. Triodos staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van het op deze website te vinden materiaal. Triodos behoudt zich het recht voor om het materiaal zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

5. Intellectueel eigendom

Al het materiaal op deze website, waaronder handelsnamen en merken, is eigendom van Triodos of van haar licentiegevers en is beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. 

6. Toepasselijk recht

Op deze websites Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.